Nabór na stanowisko koordynatora usług opiekuńczych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kórniku

Zastępca Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku ogłasza nabór na stanowisko koordynatora usług opiekuńczych.
1.Warunki zatrudnienia :
a) forma zatrudnienia – umowa o pracę,
b) wymiar zatrudnienia – pełen etat,

 1. Wymagania związane ze stanowiskiem.
  a) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
  b) niekaralność za przestępstwa umyślne,
  c) wykształcenie co najmniej średnie,
  d) umiejętność obsługi komputera – pakiet Microsoft Office,
  e) nieposzlakowana opinia.
 2. Zakres zadań
  a) koordynowanie i nadzór nad prawidłowym wykonywaniem usług opiekuńczych przez opiekunki zgodnie z opracowanym harmonogramem,
  b) prowadzenie ewidencji czasu pracy opiekunek oraz nadzorowanie zleconych im zadań,
  c) prowadzenie i rozliczanie kart pracy opiekunek,
  d) prowadzenie stałego monitoringu usług opiekuńczych poprzez systematyczne wizyty w środowisku ( w miejscu wykonywania usług opiekuńczych ),
  e) sporządzanie szczegółowych raportów i sprawozdań z wykonywanych usług opiekuńczych,
  f) kontrola rzetelności i ciągłości realizacji usług opiekuńczych oraz reagowanie na zgłaszane uwagi dotyczące realizacji usług,
  g) świadczenie usług opiekuńczych
  h) inne zadania zlecone przez dyrektora ośrodka
 3. Inne informacje:

Informacja o warunkach pracy : praca biurowa na miejscu w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku, ul. Poznańska 34 a oraz w środowisku zamieszkania klientów Ośrodka. Praca wymaga częstego przemieszczania się w terenie niezależnie od warunków atmosferycznych. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosił co najmniej 6%

 1. Wymagane dokumenty :
  a) własnoręcznie podpisany list motywacyjny,
  b) własnoręcznie podpisany życiorys ( CV ),
  c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
  d) kserokopie dokumentów potwierdzających przebieg dotychczasowego zatrudnienia
  e) własnoręcznie podpisane oświadczenia następującej treści :
  „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kórniku, ul. Poznańska 34a w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.” oraz klauzuli informacyjnej zawartej w załączniku nr 1 Miejsce składania ofert.
  Ofertę oraz wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć lub przesłać na adres Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Poznańska 34a 62-035 Kórnik w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Nabór na stanowisko koordynatora usług opiekuńczych ‘’ do dnia 29 stycznia 2020 roku do godziny 15.00.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
 Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Kórniku, ul. Poznańska 34a, 62-035 Kórnik, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej.
 Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych e-mail: audyt@grd@op.pl
 dane osobowe (oraz dane do kontaktu – o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników do Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2020
 osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kórniku. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
 podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kórniku.