Informacja o wynikach naboru na stanowisko koordynatora usług opiekuńczych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kórniku.

Informuję, że na stanowisko koordynatora usług opiekuńczych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kórniku komisja konkursowa wybrała

Panią Katarzynę Juszczak zam. w Skrzynkach.

Na konkurs wpłynęło 6 ofert. Wszystkie spełniły wymogi formalne. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadzono z 6 kandydatkami.

Uzasadnienie dokonanego wyboru.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Pani Katarzyna Juszczak wykazała się wiedzą i doświadczeniem zawodowym. Kandydatka spełnia warunki i oczekiwania stawiane osobie wykonującej zadania na przedmiotowym stanowisku. Posiadane kwalifikacje i umiejętności zdobyte podczas dotychczasowego zatrudnienia dają gwarancję wywiązywania się z powierzonych zadań i obowiązków.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku
Agnieszka Mieloch