Dyrektor

na podstawie art.13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
( t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 1282 ) ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Inspektor ds. świadczeń w dziale świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej.

 • Wymagania niezbędne:
 1. Obywatelstwo polskie lub posiadanie obywatelstwa jednego z państw członkowskich
  Unii Europejskiej albo obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie
  umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo
  podejmowania zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Wykształcenie:
  – wymagane: wyższe lub średnie o odpowiedniej specjalności umożliwiające
  wykonywanie zadań na stanowisku,
  – pożądane; wyższe lub średnie lub studia podyplomowe z zakresu administracji, nauk społecznych.
  3. Staż pracy:
  – przy wykształceniu wyższym – 2 letni staż pracy
  –  przy wykształceniu średnim – 4 letni staż pracy
  4. Kwalifikacje zawodowe do wykonywania pracy na określonym stanowisku.
  5. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
  6. Niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  7. Nieposzlakowana opinia.
 • Wymagania dodatkowe:
 1. Znajomość: ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( t.j Dz.U
 2. z 2020 poz.111 ze zm. ), ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania
  administracyjnego ( Dz. U z 2020 poz.256 ze zm. ), ustawy pomoc osobom
  uprawnionym do alimentów ( t.j Dz. U z 2020 poz.808 ze zm. ).
 3. Dobra znajomość obsługi komputera i innych sprzętów biurowych,
 4. Dobra organizacja pracy, samodzielność, dokładność, kreatywność, umiejętność pracy
  w zespole, sprawna i profesjonalna obsługa interesantów, doświadczenie w pracy
  biurowej ( minimum 6 m-cy )
 • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy.
 1. Realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz pomocy
  osobom uprawnionym do alimentów tj.:
  – wydawanie i przyjmowanie wniosków, prowadzenie postępowań i przygotowywanie
  projektów decyzji  na zasadach określonych w decyzji z wykorzystaniem systemu
  informatycznego,
  – tworzenie list wypłat,
  – sporządzanie sprawozdań i zapotrzebowań na środki finansowe,
  – wszczynanie i monitorownie postępowań egzekucyjnych w administracji,
  – przetwarzanie danych w systemie informatycznym,
  Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do
  alimentów, tj.:
  – prowadzenie postępowań z zakresu pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
  przyjmowanie wniosków, opracowywanie decyzji administracyjnych, prowadzenie
  postępowań wobec dłużników  alimentacyjnych wynikających z w/w ustawy,
  – sporządzanie sprawozdań jednorazowych, kwartalnych, rocznych z zakresu funduszu
  alimentacyjnego.
 • Dodatkowe informacje.
 1. Warunki pracy na w/w stanowisku: praca biurowa na pełen etat , umowa na czas
  określony obejmujący nieobecność zastępowanego pracownika.
 2.  Przewidywany termin rozpoczęcia pracy 1.01.2021 r.
 3. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w
  Kórniku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
  zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w październiku 2020 r. wyniósł mniej niż
  6%.
 4. Osoba podejmująca po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym w
  jednostkach, o których mowa w art.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o
  pracownikach samorządowych zobowiązana jest do odbycia służby
  przygotowawczej , zakończonej egzaminem.
 • Wymagane dokumenty.
 1. List motywacyjny.
 2. Życiorys zawodowy (CV)
 3. Kserokopie dyplomów potwierdzających wymagane wykształcenie.
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe.
 5. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.
 6. Własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym
  na wykonywanie pracy na stanowisku określonym o naborze.
 7. Własnoręcznie podpisanie oświadczenie kandydata, że nie był skazany
  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
  publicznego  lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 8. Własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności
  prawnych  i korzystaniu z pełni praw publicznych.
 9. Oświadczenie:
 10. o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu
  przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego albo oświadczenia o
  wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia
  obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz kolejnych naborów
  prowadzonych przez  Ośrodek Pomocy Społecznej w Kórniku,
 11. dotyczące ochrony danych osobowych ( załącznik nr 1 )
 12. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a
  ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych jest zobowiązany do złożenia kopii
  dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.,

Uwaga:

Dokumenty, o których mowa w pkt.3, 4 i 5 należy własnoręcznie, czytelnie podpisać.
Każdy dokument składany w formie kserokopii musi być potwierdzony za zgodność z
oryginałem przez składającego ofertę poprzez użycie zwrotu,, za zgodność z
oryginałem’’, miejscowość, data, czytelny podpis.

Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie z podanym adresem
zwrotnym należy składać osobiście, z zachowaniem wszelkich zasad sanitarnych, po
wcześniejszym umówieniu się telefonicznie pod numerem 668 851 447 w Ośrodku
Pomocy Społecznej w Kórniku pokój 306 , przesłać na adres mailowy ośrodka:
ops@ops.kornik.pl lub przesłać pocztą na adres : Ośrodek Pomocy Społecznej w
Kórniku, ul. Poznańska 34a, 62-035 Kórnik z dopiskiem ,, Nabór na stanowisko
urzędnicze – Inspektor do spraw świadczeń’’ w terminie do dnia 30  listopada 2020 r.
do godz. 15.30 ( decyduje data wpływu ).

Aplikacje, które wpłyną do ośrodka po określonym terminie nie będą  rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona w BIP Ośrodka Pomocy
Społecznej w Kórniku.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku zastrzega sobie prawo
unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku                                               
Agnieszka Mieloch