Informacja o wynikach naboru na stanowisko inspektora do spraw kadrowo-płacowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kórniku.

Informuję, że na stanowisko inspektora do spraw kadrowo-płacowych w Ośrodku
Pomocy Społecznej w Kórniku komisja konkursowa wybrała Panią Ewę Tomczak zam. w
Kórniku.

Na konkurs wpłynęły 3 oferty. Wszystkie spełniły wymogi formalne. Rozmowę
kwalifikacyjną przeprowadzono z 3 kandydatkami.

Uzasadnienie dokonanego wyboru.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Pani Ewa Tomczak wykazała się wiedzą i doświadczeniem
zawodowym. Kandydatka spełnia warunki i oczekiwania stawiane osobie wykonującej
zadania na przedmiotowym stanowisku. Posiadane kwalifikacje i umiejętności zdobyte
podczas dotychczasowego zatrudnienia  dają gwarancję wywiązywania się z powierzonych
zadań i obowiązków.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku
Agnieszka Mieloch