Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. świadczeń w dziale świadczeń w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kórniku

I. Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie lub posiadanie obywatelstwa jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej albo obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podejmowania zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Wykształcenie:
  – wymagane: wyższe lub średnie o odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku,
  – pożądane; wyższe lub średnie lub studia podyplomowe z zakresu administracji, nauk społecznych.
 3. Kwalifikacje zawodowe do wykonywania pracy na określonym stanowisku.
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 5. Niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Nieposzlakowana opinia.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość: ustawy z dnia 12 marca 2004  r. o pomocy społecznej ( t.j Dz.U z 2020 poz.1876 ze zm. ), ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U z 2020 poz.256 ze zm. ).
 2. Dobra znajomość obsługi komputera i innych sprzętów biurowych,
 3. Dobra organizacja pracy, samodzielność, dokładność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole, sprawna i profesjonalna obsługa interesantów.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy.

 1. Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej:
  – wydawanie i przyjmowanie wniosków, prowadzenie postępowań i przygotowywanie projektów decyzji  na zasadach określonych w ustawie z wykorzystaniem systemu informatycznego,
  – tworzenie list wypłat,
  – sporządzanie sprawozdań i zapotrzebowań na środki finansowe,
  – przetwarzanie danych w systemie informatycznym,

IV. Dodatkowe informacje.

 1. Warunki pracy na w/w stanowisku: praca biurowa na pełen etat , umowa na czas nieokreślony.
 2. Przewidywany termin rozpoczęcia pracy 1.03.2021 r.
 3. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kórniku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w grudniu  2020 r. wyniósł mniej niż 6%.
 4. Osoba podejmująca po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych zobowiązana jest do odbycia służby przygotowawczej , zakończonej egzaminem.

V. Wymagane dokumenty.

 1. List motywacyjny.
 2. Życiorys zawodowy (CV)
 3. Kserokopie dyplomów potwierdzających wymagane wykształcenie.
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe.
 5. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.
 6. Własnoręcznie podpisanie oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego  lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 7. Własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych  i korzystaniu z pełni praw publicznych.
 8. Oświadczenie:
  a) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego albo oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz kolejnych naborów prowadzonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kórniku, ( załącznik nr1),
  b) dotyczące ochrony danych osobowych.
 9. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.,

Uwaga:

Dokumenty, o których mowa w pkt.3, 4 i 5 należy własnoręcznie, czytelnie podpisać. Każdy dokument składany w formie kserokopii musi być potwierdzony za zgodność z oryginałem przez składającego ofertę poprzez użycie zwrotu,, za zgodność z oryginałem’’, miejscowość, data, czytelny podpis.

Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym należy składać osobiście, z zachowaniem wszelkich zasad sanitarnych, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie pod numerem 668 851 447 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kórniku pokój 306 , przesłać na adres mailowy ośrodka: ops@ops.kornik.pl lub przesłać pocztą na adres : Ośrodek Pomocy Społecznej w Kórniku, ul. Poznańska 34a, 62-035 Kórnik z dopiskiem ,, Nabór na stanowisko urzędnicze – Inspektor do spraw świadczeń’’ w terminie do dnia 3.02.2021 do godz. 15.30 (decyduje data wpływu).

Aplikacje, które wpłyną do ośrodka po określonym terminie nie będą  rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona w BIP Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku
Agnieszka Mieloch

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Kórniku, ul. Poznańska 34a, 62-035 Kórnik, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej.
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych e-mail: audyt@grd@op.pl
 • dane osobowe (oraz dane do kontaktu – o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników do Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2021
 • osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kórniku. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 • osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
 • podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kórniku.