Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023

W 2021 roku Ośrodek Pomocy Społecznej realizował program „Posiłek w szkole i w domu”, który zakłada dofinansowanie dla Gminy w przypadku udzielenia pomocy w formie posiłków oraz zasiłków celowych na zakup żywności lub posiłku, jeżeli dochód na osobę nie przekracza kwoty 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej tj. dla osoby samotnie gospodarującej 1051,50 zł, a w przypadku rodziny, kwoty 792 zł. Pomoc przysługuje osobom jej potrzebującym, a w szczególności: dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej oraz osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, a w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.
 
Miasto i Gmina Kórnik podpisała z Wojewodą Wielkopolskim , działającym w imieniu Skarbu Państwa, umowę na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023. W 2021r. łączny koszt realizacji zadania wyniósł; 103 521, 80 zł . Kwota środków otrzymanych z budżetu Wojewody wyniosła 67 950,25 zł .Kwota środków własnych Gminy Kórnik na realizację zadania wynosiła 39 547,00 zł.