Informacja o realizacji programu ,, Opieka 75+’’ na rok 2021

Gmina Kórnik podpisała z Wojewodą Wielkopolskim, działającym w imieniu Skarbu Państwa, umowę na realizację programu ,, Opieka 75+’’ na rok 2021. Program realizowany był przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kórniku.

Głównym celem programu jest poprawa dostępności usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej. Dofinansowanie jest przeznaczone na realizację zadania własnego polegającego na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w związku z realizacją Programu ,, Opieka 75+’’.

W ramach Programu gmina może skorzystać z dofinansowania ze środków budżetu państwa na świadczenie usług opiekuńczych, jeżeli spełnia jeden z określonych niżej warunków:

  • dane  świadczenie realizuje samodzielnie tj. przez pracowników ośrodka pomocy społecznej, urzędu gminy lub innych gminnych jednostek organizacyjnych  (zatrudnionych na umowę o pracę),
  • zleca realizację przedmiotowego zadania organizacjom pozarządowym,
  • kupuje usługi opiekuńcze od podmiotów sektora prywatnego.

W 2021 r. kwota otrzymanej dotacji na ten cel ze środków budżetu państwa dla Gminy Kórnik wyniosła 56 672,00 zł. Gmina Kórnik przeznaczyła na realizację w/w zadania ze środków własnych kwotę 56 672,00 zł.

Całkowity koszt Programu w roku 2021 to kwota 113 344,00 zł