Komunikat po wideokonferencji starosty, wójtów i burmistrzów gmina powiatu poznańskiego z Wojewodą Wielkopolskim w dniu 27 lutego 2022 roku

Starosta Poznański Jan Grabkowski wraz z wszystkimi wójtami i burmistrzami gmin powiatu poznańskiego wziął udział w wideokonferencji z Wojewodą Wielkopolskim oraz szefami służb szczebla wojewódzkiego. Tematem spotkania była koordynacja działań administracji rządowej oraz samorządowej związanej z przygotowaniem do udzielenia pomocy uchodźcom z Ukrainy, którzy przybywają do naszego regionu oraz organizacji pomocy humanitarnej dla obywateli Ukrainy, którzy pozostali na terytorium swojej ojczyzny.

Status prawny uchodźców z Ukrainy.

 • Każdy obywatel Ukrainy, który przekroczył granicę ukraińsko-polską od 24 lutego 2022 roku przebywa legalnie na terytorium Polski i jest pod opieką państwa.
 • Jeżeli wjechał na podstawie ważnego paszportu, który został odnotowany przez Straż Graniczną pozostaje pod opieką Państwa Polskiego tj. ma prawo do uzyskania pomocy w zakwaterowaniu (wraz z wyżywieniem, pomocą medyczną i socjalną).
 • Aby z tej pomocy skorzystać obywatele Ukrainy musza skierować się do punktu informacyjnego lub recepcyjnego organizowanego przez wojewodę lub zgłosić do urzędu gminy. Samorząd skontaktuje taką osobę z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu (dalej WCZK), które kieruje do miejsca zakwaterowania.

Dane do WCZK WUW w Poznaniu

Dyżurni Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego

tel.: +48 61 854 99 00, +48 61 854 99 10

fax: +48 61 854 99 20, +48 61 852 73 27

e-mail: czk@poznan.uw.gov.pl

 • Jeżeli obywatel Ukrainy przekroczył granicę bez ważnego paszportu lub bez dokumentów, a także jeżeli nie uzyskał potwierdzenia wjazdu na teren Polski musi udać się do Placówki Straży Granicznej w Poznaniu celem potwierdzenia swojego pobytu.

Dane teleadresowego Placówki Straży Granicznej Poznań-Ławica:

 1. Bukowska 285 Poznań (lotnisko Poznań-Ławica)

tel. +48 61 86 11 300; +48 61 86 11 305;

e-mail: poznan@strazgraniczna.pl

Obecnie w Poznaniu na terenie Dworca Głównego działa Punkt Informacyjny, w którym obywatele Ukrainy uzyskają pomoc w zakwaterowaniu oraz wszelkie niezbędne wsparcie i informacje.

 • Punkt działa w godzinach od 8.00 do 22.00. Od poniedziałku 28.02.2022 r. uruchomiona zostanie specjalna infolinia dla uchodźców z Ukrainy +48 61 850 87 77 dostępna w godzinach 00-20.00.
 • Dedykowany adres e-mail: cudzoziemcy@poznan.uw.gov.pl

Informacje dla ukraińskich obywateli znajdują się także na stronie: www.migrant.poznan.uw.gov.pl

Obecnie na terenie Wielkopolski działa wyłącznie Punkt Informacyjny. W ciągu kilu dni ma powstać Punkt Recepcyjny, który będzie pomagał w rejestracji pobytu uchodźców na terenie Polski.

WAŻNE!

 • Mieszkańcy naszego powiatu, którzy chcą przyjąć uchodźców do swoich domów bądź posiadanych nieruchomości, muszą liczyć się z faktem, iż obecnie rząd nie przewiduje pokrywania kosztów udostępnienia przez nich lokali. Wojewoda zapewnia zakwaterowanie z wyżywieniem w przygotowanych ośrodkach. Pomocy finansowej w tym zakresie nie może udzielić również samorząd gminny ponieważ zabraniają tego przepisy prawa. Rząd zadeklarował przyjęcie w niedalekiej przyszłości specjalnej ustawy określającej systemowe zasady udzielania pomocy uchodźcom.
 • Samorząd gminny będzie koordynował udzielanie pomocy poprzez organizację zbiórek, pomoc w zakwaterowaniu we współpracy z wojewodą lub darczyńcami. W przyszłości udzieli wsparcia wg potrzeb – w przypadku zajęć szkolnych dla dzieci z terenu Ukrainy.

Opieka zdrowotna

 • Rząd deklaruje, iż każdy obywatel Ukrainy, którego wjazd od 24.02 został odnotowany przez Straż Graniczną, będzie mógł korzystać ze świadczeń medycznych Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) oraz szpitalnej. Dlatego tak ważnym jest dopełnienie formalności po przybyciu uchodźców na teren Polski.

Organizacja pomocy humanitarnej.

Państwo Polskie planuje organizację pomocy humanitarnej na dwóch poziomach – lokalnym i centralnym.

 • Poziom lokalny – organizowany i zarządzany przez samorząd gminny i powiatowy. Wójtowie i Burmistrzowie gmin powiatu poznańskiego zadeklarowali utworzenie w każdym mieści i gminie magazynu zbiórki pomocy humanitarnej dla uchodźców, którzy znaleźli się na ich terenie.
 • Każda gmina tworzy swój bank ofert pomocy. Na stronach internetowych urzędów miast, gmin i powiatu podane są adresy mailowe służące do kontaktu dla osób chcących zaoferować pomoc.

Uwaga!

Osoby fizyczne i podmioty gospodarcze, które chcą wesprzeć pomoc humanitarną dla mieszkańców Ukrainy, którzy pozostali w swej ojczyźnie winni zgłosić do gminy chęć udzielenia takiej pomocy, określając jej szczegóły.

Zbierane są:

 • żywność o długim terminie ważności, niewymagająca specjalnych warunków transportowania,
 • najlepiej nowe: koce, śpiwory, odzież jak również środki czystości i higieny.

W miarę pozyskania danych zamieszczać będziemy informację o zdefiniowanych potrzebach strony ukraińskiej.

 • Gmina przekazuje zebrane dary poprzez magazyn powiatowy do magazynu wojewody.
 • Wojewoda przekazuje zebraną pomoc do magazynu centralnego Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, która jest jedynym podmiotem organizującym konwój humanitarny na terytorium Ukrainy.

Nie ma możliwości organizacji samodzielnego transportu pomocy humanitarnej na terytorium Ukrainy.

Edukacja, pomoc społeczna, zatrudnienie.

 • Trwają przygotowania do objęcia przybyłych dzieci zajęciami szkolnymi organizowanymi przez przedszkola i szkoły.

Przygotowywane rozwiązania prawne mają uregulować kwestie zasad udzielania pomocy społecznej uchodźcom a także umożliwić podjęcie w przyszłości pracy na terenie Polski.


Komunikat po wideokonferencji starosty, wójtów i burmistrzów gmina powiatu poznańskiego z Wojewodą Wielkopolskim w dniu 27 lutego 2022 roku.

Познанський староста Ян Ґрабковський разом з усіма війтами та бургомістрами гмін Познанського повіту взяв участь у відеоконференції з Великопольським Воєводою та керівниками служб на рівні воєводства. Темою зустрічі була координація урядової адміністрації та органів місцевого самоврядування щодо підготовки до надання допомоги біженцям з України, які прибули до нашого регіону, та організації гуманітарної допомоги громадянам України, які залишилися на території своєї батьківщини.

Правовий статус біженців з України.

 • Кожен громадянин України, який перетнув українсько-польський кордон від 24 лютого 2022 року, проживає на території Польщі на законних підставах і знаходиться під захистом держави.
 • Якщо він в’їхав на підставі дійсного паспорта, зареєстрованого у Прикордонній службі, він залишається під опікою Польської Держави, тобто має право отримувати допомогу у проживанні (разом з харчуванням, медичною та соціальною допомогою).
 • Щоб скористатися цією допомогою, громадяни України повинні скеруватися до інформаційного або рецепційного пункту організованого Воєводою або звернутися до управління ґміни. Місцеве самоврядування контактує таку особу з Воєводським центром кризового управління Великопольського воєводського управління в Познані (далі ВВЦКУ, WCZK – польською мовою), який направить її до місця проживання.

Дані ВВЦКУ ВВУ у Познані

Чергові воєводського антикризового центру

тел.: +48 61 854 99 00, +48 61 854 99 10

факс: +48 61 854 99 20, +48 61 852 73 27

e-mail: czk@poznan.uw.gov.pl (посилання надсилає електронний лист)

 • Якщо громадянин України перетнув кордон без дійсного паспорта або без документів, і якщо він не отримав підтвердження в’їзду на територію Польщі, він повинен звернутися до Посту прикордонної служби в Познані, з метою підтвердження свого перебування.

Контактні дані Посту прикордонної служби Познань-Лавіца

вул. Буковська 285 Познань (аеропорт Познань-Лавіца)

тел. +48 61 86 11 300; +48 61 86 11 305;

e-mail: poznan@strazgraniczna.pl

На сьогодні в Познані на території Головного залізничного вокзалу працює інформаційний пункт Інформаційний пункт, у котрому громадяни України отримають допомогу відносно проживання та всю необхідну підтримку та інформацію.

 • Пункт діє у годинах від 8.00 до 22.00. Від понеділка 28.02.2022 р. запрацює спеціальна гаряча лінія для біженців з України +48 61 850 87 77 яка працюватиме у годинах 00-20.00.
 • Приділена адреса електронної пошти: cudzoziemcy@poznan.uw.gov.pl

Інформація для громадян України також доступна на сайті: www.migrant.poznan.uw.gov.pl

Зараз на території Великопольщі працює лише Інформаційний пункт. Протягом кількох днів має бути створений Рецепційний пункт, котрий буде надавати допомогу у реєстрації перебування біженців на території Польщі.

ВАЖЛИВО!

 • Мешканці нашого повіту, які бажають прийняти біженців до своїх домівок чи володіють нерухомістю, повинні враховувати той факт, що наразі держава не передбачає покриття витрат на надання ними приміщень. Воєвода забезпечує харчування та проживання у підготовлених осередках. Фінансову допомогу в цьому плані не може надавати також ґмінне самоврядування, оскільки це заборонено законом. Уряд заявив про прийняття найближчим часом спеціального закону, який визначить системні правила надання допомоги біженцям.
 • Ґмінне самоврядування координуватиме надання допомоги шляхом організації зборів, допомоги у розміщенні при співпраці з воєводою чи жертводавцями. У майбутньому буде надаватиме підтримку відповідно до потреб – у разі проведення шкільних занять для дітей з території України.

Охорона здоров’я

 • Уряд заявляє, що кожен громадянин України, чий в’їзд з 24 лютого був зареєстрований прикордонниками, зможе скористатися медичними послугами Базової медичної допомоги (ПОЗ) та лікарняними. Тому так важливо завершити формальності після прибуття біженців до Польщі.

Організація гуманітарної допомоги

Польська держава планує організувати гуманітарну допомогу на двох рівнях – місцевому та центральному.

 • Місцевий рівень – організований і керований гмінним і повітовим самоврядуванням. Війти та Бургомістри ґміна Познанського повіту заявили про створення в кожному місті та ґміні складу для зібрання гуманітарної допомоги для біженців.
 • Кожна ґміна утворює власний банк пропозицій допомоги. На сайтах управління міст, ґмін та повіту є вказані адреси електронної пошти для контактів для осіб, які бажають запропонувати допомогу.

Увага!

Фізичні особи та суб’єкти підприємницької діяльності, які бажають надати гуманітарну допомогу жителям України, які залишилися на своїй батьківщині, повинні повідомити ґміну про своє бажання надати таку допомогу, надаючи інформацію про її деталі.

Збираються:

 • харчові продукти з тривалим терміном зберігання, які не потребують особливих умов транспортування
 • бажано нові: ковдри, спальні мішки, одяг, а також засоби для чищення та гігієни.

У міру отримання даних ми будемо розміщувати інформацію про визначені потреби української сторони.

 • Гміна передає зібрані дари через повітовий склад на склад Воєводи.
 • Зібрану допомогу воєвода передає на центральний склад Урядового агентства стратегічних резервів, яке є єдиним органом, котрий організовує гуманітарний конвой на території України.

Немає можливості, щоб самостійно організувати транспорт гуманітарної допомоги на територію України.

Освіта, соціальна допомога, працевлаштування

 • Ведеться підготовка до охоплення дітей, які прибули, шкільними заняттями, організованими дитсадками та школами.

Законодавчі рішення, які готуються, мають врегулювати правила надання соціальної допомоги біженцям та надати їм можливість у майбутньому працевлаштуватися на території Польщі.