Informacja dotycząca postępowania w sprawie pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie miasta i gminy Kórnik/ ІНФОРМАЦІЯ ВІДНОСНО ПРОЦЕДУРИ В СПРАВІ ДОПОМОГИ ГРОМАДЯНАМ УКРАЇНИ ПЕРЕБУВАЮЧИМ НА ТЕРИТОРІЇ МІСТА ТА ГМІНИ КУРНІК

Szanowni Państwo, w związku z trwającym konfliktem zbrojnym na Ukrainie pragnę poinformować, iż :

  • pomoc przyznaję się na podstawie art.31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ( specustawy )
  • uprawniony jest każdy obywatel Ukrainy, który wjechał legalnie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie art.2 ust.4 specustawy i deklaruje zamiar pozostania na terytorium RP.

Wobec powyższego w pierwszej kolejności należy w Urzędzie Miasta i Gminy w Kórniku złożyć wniosek o nadanie nr pesel, dla wszystkich członków rodziny, który jest niezbędny do otrzymania pomocy i wsparcia.

Każdy wnioskodawca, winien posiadać konto bankowe, przez które należy uzyskać dostęp do profilu zaufanego, który z kolei umożliwi otrzymanie wsparcia w postaci świadczenia 500 +.

Po otrzymaniu nr pesel należy złożyć wniosek o jednorazowe świadczenie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kórniku, ul. Poznańska 34a (budynek ośrodka zdrowia II piętro) od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 18.00.

Pomoc przysługuje w wysokości 300 zł na osobę i przeznaczona jest na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywności, odzież, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Świadczenie przyznaje się bez względu na dochód, nie przeprowadza się rodzinnego wywiadu środowiskowego. Wniosek o przyznanie pomocy składa się w ośrodku pomocy społecznej gminy właściwej ze względu na miejsce pobytu osoby składającej wniosek.

Ponadto pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku udzielają szczegółowych informacji pod nr telefonu +48 61 81 70 054 wew. 22, 25, 27.


Пані та Панове, в звязку з триваючим військовим конфліктом в Україні хотівби повідомити що:

  • Допомога признається на підставі арт 31 устави з дня 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України, в звязку із збройним конфлітом на території тієї країни (спецустава)
  • Уповноваженній кожний громадянин України, котрий вїхав легально на територію Річпосполітої Польщі безпосередньо я території України в періоді від 24 лютого 2022 р. до дня вказаного в розпорядженні Ради Міністрів виданому на підставі арт 2 параграф 4 спецустави і декларує замір залишитися на території РП.

Що до повижшого в першій черзі належить лв Мерії Міста і Гміни Курнік скласти заяву про надання номеру песель, для всіх членів сімї, котрий є необхідний для отримання допомоги та підтримки.

Кожній заявник, мусить мати банківський рахунок , через який треба отримати доступ до зауфаного профілю, котрий в свою чергу надасть можливість отримати підтримку у формі свідчення 500+.

По отриманню номеру песель належить скласти заяву про одноразове свідчення в Центрі Соціальної Допомоги в Курнік, вул. Познаньска 34а (будинок Центру Здоровя II поверх) від понеділка до пятниці в год. 8:00 – 18:00.

Допомога виступає в сумі 300 зл на особу і призначена є на проживання, зокрема на покриття коштів на продукти, одяг, засоби особистої гігієни а також житлові оплати. Свідчення признається незалежно від доходу, без проведення родинного середовищного опитування. Заяву про признання допомоги подається в центрі сполечної допомоги відповідної гміни залежно від місця проживання особи котра подає заяву.

Понадто працівники Центра Сполечної Допомоги в Курніку надають докладну інформацію під номером телефону +48 61 81 70 054 внутрішній 22, 25, 27.