Przedłużenie przyznania świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy powyżej 120 dni.

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2022 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, można ubiegać się o przyznanie świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy za okres dłuższy niż 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wyłącznie w sytuacji, gdy obywatel Ukrainy spełnia jeden z poniższych warunków:

 1. Posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezdolności do pracy ( orzeczenie, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dz. U. z 2021 r. poz. 576 ze zm. ) lub dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności.
  Świadczenie przysługuje za osobę niepełnosprawną, za osobę sprawującą nad nią opiekę i za każde małoletnie dziecko tych osób.
  Wymagany dokument: polskie lub ukraińskie orzeczenie o niepełnosprawności/ stopniu niepełnosprawności/ niezdolności do pracy. Dokument potwierdzający niepełnosprawność wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności winien być przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego.
 2. Ukończył 60 rok życia ( kobiety ) albo 65 rok życia ( mężczyźni ).
 3. Jest kobietą w ciąży lub osobą wychowującą dziecko do 12 miesiąca życia.
  Świadczenie przysługuje za kobietę w ciąży i za każde jej małoletnie dziecko lub opiekuna wychowującego dziecko do 12 miesiąca życia i za wszystkie jego małoletnie dzieci.
  Wymagany dokument: karta ciąży/ zaświadczenie lekarskie potwierdzające ciążę wydane przez lekarza polskiej placówki medycznej.
 4. Samotnie sprawuje na terytorium RP opiekę nad trojgiem i więcej dzieci.
  Świadczenie przysługuje za opiekuna i za każde małoletnie dziecko.
 5. Jest małoletnim, który przebywa na terytorium RP bez opieki osoby sprawującej faktyczną pieczę nad nim, oraz małoletnim, który przybył na terytorium RP i przed przybyciem był umieszczony w pieczy zastępczej na terytorium Ukrainy ( małoletni wymieniony w art.25a ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ).
  Świadczenie przysługuje za małoletniego, za opiekuna tymczasowego ustanowionego dla małoletniego oraz wszystkie małoletnie dzieci opiekuna tymczasowego.
  Wymagany dokument: postanowienie sądowe o ustanowieniu opiekuna tymczasowego dla małoletniego.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku
Agnieszka Mieloch