Informacja w sprawie dodatku węglowego

Zgodnie z ustawą dodatek węglowy przysługuje gospodarstwu domowemu w przypadku, którego głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85 % węgla kamiennego. Warunkiem uzyskania dodatku węglowego jest posiadanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków. Dodatek przysługuje osobom, które nie skorzystały ze wcześniejszego mechanizmu wsparcia, jakim była możliwość zakupu węgla po cenie 996,60 zł brutto za tonę.

Dodatek węglowy wynosi 3 000,00 zł i przyznawany jest jednorazowo. Wnioski o wypłatę dodatku składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy do dnia 30 listopada 2022r. na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Obecnie elektroniczny wniosek o wypłatę dodatku węglowego nie jest dostępny na platformie usług ePuap.

Wzór wniosku jest jednolity dla wszystkich gmin. Dostępny jest w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kórniku. Można go również pobrać poniżej lub ze strony internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego przyjmowane są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kórniku -ul. Poznańska 34a (pokój 304) w godzinach od 8.00 do 14.00.

Dodatek będzie wypłacany w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku. Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku węglowego składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Z poważaniem
Agnieszka Mieloch
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku

RODO- pobierz(317KB)