II Komunikat w sprawie dodatku węglowego

Wypełniając wniosek w sprawie przyznania dodatku węglowego prosimy o rzetelne wskazanie osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego, ponieważ skład deklarowanego gospodarstwa będzie weryfikowany, za pomocą wszystkich dostępnych informacji zgromadzonych m.in. w ramach udzielania innych świadczeń opiekuńczych, socjalnych, w tym dodatku osłonowego, jak również informacje dostarczane przez samych mieszkańców na potrzeby złożenia deklaracji dotyczącej wywozu odpadów.

Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku węglowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, zgodnie z art.3 ust.4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

W przypadku stwierdzenia, że wnioskodawca zamieścił we wniosku informacje niezgodne ze stanem faktycznym, organ gminy realizujący wypłatę dodatku węglowego jest zobowiązany zawiadomić organy ścigania oraz odmówić wypłaty dodatku węglowego.

Wnioskodawcom, którzy składają wnioski o dodatek węglowy, przedstawiając w nich nieprawdziwe informacje, grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

Dodatek przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe- zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

Obecnie w Parlamencie procedowane są zmiany do ustawy o dodatku węglowym, które pozwolą na ograniczenie procedur wyłudzenia dodatków węglowych.