Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego od 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r.

​Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, gdy główne źródło ogrzewania zasilane jest energią elektryczną pod warunkiem, że główne źródła ogrzewania zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 roku, albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków (pompa ciepła, ogrzewanie elektryczne/bojler).

Odbiorca energii elektrycznej w gospodarstwie domowym to odbiorca końcowy dokonujący zakupy energii elektrycznej wyłącznie w celu jej zużycia w gospodarstwie domowym.

W przypadku gdy gospodarstwo domowe zamieszkuje pod adresem zamieszkania, w którym jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji, w rozumieniu art. 2 pkt.19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, która jest rozliczana zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 tej ustawy, dodatek elektryczny nie przysługuje.

Przez gospodarstwo domowe należy rozumieć :

  • osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą ( gospodarstwo domowe jednoosobowe )
  • osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące ( gospodarstwo domowe wieloosobowe )

Dodatek a gospodarstwa wieloosobowe

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpatrzenia.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego dla gospodarstwa wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy.

Dodatek elektryczny a inne świadczenia

Dodatek elektryczny nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw ( Dz.U poz.1477 i 1692 ).

Dodatek elektryczny nie przysługuje gospodarstwom domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę węglowego oraz dodatku dla gospodarstw ( drewno, pellet, biomasa, olej opałowy, gaz skroplony LPG ).

Kwoty

Na potrzeby składania wniosków na dodatek elektryczny przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Dodatek elektryczny dla gospodarstwa domowego wynosi 1000 zł.

W przypadku, gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 roku wyniosło więcej niż 5MWh, dodatek wynosi 1500 zł.

Termin i miejsce składania wniosku

Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego składa się w terminie od 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r.

Wnioski złożone po dniu 1 lutego 2023 pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści ,, Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia ‘’. Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Wnioski o dodatek elektryczny należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku od godz. 8.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku od 1 grudnia 2022 roku do 1 lutego 2023 roku.

Szczegółowych informacji udzielamy pod numerem telefonu +48 618 170 054 wew. 27.

Wzór wniosku do pobrania poniżej.