Informacja z realizacji Wieloletniego Programu Rządowego  ,, Posiłek w szkole i w domu’’ na lata 2019-2023 ( M.P. Z 2018 r. poz. 1007 )

W 2023 r.  Miasto i Gmina Kórnik przystąpiło do realizacji Wieloletniego Programu Rządowego „ Posiłek w szkole i w domu ‘’ polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w  postaci produktów żywnościowych  lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności :

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej,
  • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Dotacja przeznaczona jest na realizację  w ramach Programu  modułu 1 „ Moduł dla dzieci i młodzieży’’ oraz modułu 2 „ Moduł dla osób dorosłych ‘’. Celem dotacji jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

Osoba lub rodzina ma prawo do posiłku, jeżeli jest tego pozbawiona. Pomoc doraźna albo okresowa w postaci jednego gorącego posiłku dzienne przysługuje osobie, która  własnym staraniem nie może go sobie zapewnić. Pomoc przyznana dzieciom i młodzieży  w okresie nauki szkolnej może być realizowana w formie zakupu posiłku.

Łączny koszt realizacji zadania w Gminie Kórnik wyniósł w 2023 roku 188 974,49 zł

Kwota środków otrzymanych z budżetu Wojewody wyniosła 118 565,61  zł

Kwota środków własnych Gminy Kórnik wyniosła 70 408, 88 zł