Informacja na temat realizacji rządowego programu ,, Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej ‘’ edycja 2023

W 2023 roku Miasto i Gmina Kórnik przystąpiło do realizacji rządowego programu ,,Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej edycja 2023. Zadanie zostało sfinansowane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Państwowego Funduszu Celowego Funduszu Solidarnościowego.
Usługi asystenta osobistego są formą ogólnodostępnego wsparcia osób z niepełnosprawnościami i umożliwiają im prowadzenie samodzielnego życia oraz przeciwdziałają dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu poprzez uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych.
Łączna kwota środków Funduszu Solidarnościowego uzyskana przez Miasto i Gminę Kórnik wyniosła 48 233,12 zł.
Z programu skorzystały 4 osoby z ustalonym znacznym stopniem niepełnosprawności. Usługi asystenckie świadczone były przez 4 asystentów.
Realizatorem zadania w gminie był Ośrodek Pomocy Społecznej w Kórniku