Informacja na temat realizacji rządowego programu ,, Opieka 75

W 2023 r. Miasto i Gmina Kórnik przystąpiło do realizacji rządowego programu ,,Opieka 75 +’’. Celem programu jest rozwój i poprawa dostępności do usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej. Realizatorem programu na terenie gminy był Ośrodek Pomocy Społecznej w Kórniku.
W ramach programu gmina skorzystała z dofinansowania ze środków budżetu państwa na świadczenie usług opiekuńczych.
Środki z programu zostały przeznaczone na :

  • dofinasowanie do usług opiekuńczych dla osób, którym przedmiotowe usługi były świadczone w latach ubiegłych i kontynuowane w roku 2023,
  • dofinansowanie do usług opiekuńczych dla osób, które po raz pierwszy skorzystały z programu w roku 2023.


Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 507 767,30 zł. Dofinansowanie z ze środków budżetu państwa wyniosło 255 908, 62 zł.