Jako jednostka samorządowa działająca w obszarze pomocy społecznej realizujemy wsparcie dla rodzin w formie asystenta rodziny, którego głównym zadaniem jest wspieranie rodziców w prawidłowym wypełnianiu przez nich funkcji  opiekuńczo-wychowawczych oraz kształtowanie umiejętności członków rodziny w zakresie znajdowania rozwiązań trudności życiowych.

Asystenci rodziny  starają  się profesjonalnie i skutecznie nieść pomoc rodzinom  przeżywających  trudności w opiekowaniu się i wychowywaniu dzieci, przy pełnej współpracy  z instytucjami i organizacjami pracującymi z dziećmi i rodzicami.

Asystenci rodziny koncentrują się na wspieraniu rodziny tak, by w przyszłości potrafiła samodzielnie pokonywać trudności życiowe. Towarzyszą w rozwoju umiejętności życiowych członków rodziny, edukują rodziców i wyposażają w umiejętności opiekuńczo-wychowawcze. Pomagają we wprowadzaniu zmian w sposobie myślenia, zachowaniu oraz otoczeniu, koniecznym do tego, aby środowisko rodzinne sprzyjało bezpieczeństwu i prawidłowemu rozwojowi dzieci. Podejmują działania profilaktyczne, które mają pomagać rodzinie w prawidłowym funkcjonowaniu.

Do najważniejszych zadań asystentów rodziny należy:

  • udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów socjalnych,
  • doradztwo w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego,
  • pomoc w sprawach dotyczących poprawy sytuacji zdrowotnej rodziny,
  • udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi, głównie poprzez prowadzenie indywidualnych konsultacji,
  • motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich,
  • pomoc w poszukiwaniu i utrzymaniu pracy,
  • motywowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
  • towarzyszenie w załatwianiu spraw urzędowych,
  • pomoc i wsparcie rodziców, których dzieci zostały czasowo umieszczone poza rodziną.

Przydzielenie rodzinie asystenta rodziny następuje po przeprowadzeniu przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz po dokonaniu analizy sytuacji rodziny.