OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kórniku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej ops.kornik.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kórniku dla strony ops.kornik.pl przeprowadziła samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że strona Internetowa ops.kornik.pl spełnia wymagania w 94.33 %.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa dostępna jest częściowo zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. poz. 848), z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 1. Brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego oraz elementu na pierwszej stronie (przesuwane zdjęcia, tzw. slider) dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne.
 2. Brak opisu tekstowego modułu wyszukiwania informacji dla osób niepełnosprawnych.
 3. Linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych.
 4. Brak tytułu w zagnieżdżonych ramkach tzw. frame i iframe.

Informacje dodatkowe.

 1. Publikacja strony ops.kornik.pl 27.08.2019 r.
 2. Osobą odpowiedzialną za dostępność cyfrową strony jest: Agnieszka Mieloch;
 3. Kontakt z osobą odpowiedzialną za dostępność cyfrową strony Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku: Agnieszka Mieloch, ul. Poznańska 34A, 62-035 Kórnik
 4. Kontakt z osobą odpowiedzialną za dostępność cyfrową strony: tel. (61) 817 00 54
 5. Kontakt z osobą odpowiedzialną za dostępność cyfrową strony: email: ops@ops.kornik.pl
 6. Strona aktualizowana na bieżąco.
 7. Biblioteka Publiczna w Kórniku dołoży wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowe była na poziomie WCAG 2.1.
 8. W menu – Kontakt zawarte są dane teleadresowe instytucji.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA OBIEKTÓW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KÓRNIKU

Budynek, przy ul. Poznańskiej 34A w którym siedzibę ma Ośrodek Pomocy Społecznej w Kórniku częściowo przystosowany jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową:
Przy budynku są wydzielone miejsca do parkowania dla osób niepełnosprawnych, budynek posiada podjazd oraz windę.

 • Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab lub SHIFT+TAB.
 • Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.
 • Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących. Istnieje możliwość zmiany kontrastu strony za pomocą funkcji Dostępności znajdujących się w centralnie u dołu okna przeglądarki na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku
 • Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,
 • Dokładamy starań by zdjęcia i grafiki w serwisie posiadały zdefiniowane alternatywne opisy, aby ich treść była zrozumiała dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.
 • Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA
 • Strony witryny z łatwością można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych poprawnie wspierających wymienione standardy, takich jak palmtopy, telefony komórkowe
 • Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

PROCEDURA WNIOSKOWA-SKARGOWA

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

AUDYTOR: BARTOSZ PRZYBYLSKI

Data sporządzenia Deklaracji Dostępności 2020-03-08

Data aktualizacji strony 2024-03-25