Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku


Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (becikowe)
Świadczenie rodzicielskie (kosiniakowe)

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego

Świadczenie za życiem

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu – Program „Za Życiem”

Fundusz alimentacyjny
Świadczenie pielęgnacyjne
Świadczenie pielęgnacyjne na zasadach obowiązujących od 01 STYCZNIA 2024r.
Zasiłek pielęgnacyjny

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

Dodatek Osłonowy

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego

Żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego (Program Czyste Powietrze)

Wniosek o wydanie zaświadczenia