Pomoc w formie dodatku mieszkaniowego przeznaczona jest na utrzymanie posiadanego lub wynajmowanego mieszkania lub domu jednorodzinnego. Warunkiem uzyskania tej pomocy jest spełnienie kryteriów dochodowych. Jest to średni miesięczny dochód z 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.

Dla jednoosobowego gospodarstwa domowego dochód nie może przekroczyć kwoty 2538,46zł.

Dla wieloosobowego gospodarstwa domowego dochód nie może przekroczyć kwoty 1903,85zł.

Mieszkanie lub dom musi także spełnić kryteria powierzchniowe. Zajmowany lokal nie może być za duży w stosunku do liczby mieszkańców. Oznacza to, że powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu nie może przekroczyć powierzchni normatywnej o więcej niż 30% albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 %.

Limity powierzchni mieszkania:

  • Dla 1 osoby powierzchnia normatywna wynosi 35 m2 / normatywna zwiększona o 30% dopuszczalnego przekroczenia wynosi 45,5 m2 / Powierzchnia normatywna zwiększona o 50% dopuszczalnego przekroczenia wynosi 52,5 m2,
  • Dla 2 osób powierzchnia normatywna wynosi 40 m2 / normatywna zwiększona o 30% dopuszczalnego przekroczenia wynosi 52 m2 / Powierzchnia normatywna zwiększona o 50% dopuszczalnego przekroczenia wynosi 60 m2,
  • Dla 3 osób powierzchnia normatywna wynosi 45 m2 / normatywna zwiększona o 30% dopuszczalnego przekroczenia wynosi 58,5 m2 / Powierzchnia normatywna zwiększona o 50% dopuszczalnego przekroczenia wynosi 67,5 m2,
  • Dla 4 osób powierzchnia normatywna wynosi 55 m2 / normatywna zwiększona o 30% dopuszczalnego przekroczenia wynosi 71,5 m2 / Powierzchnia normatywna zwiększona o 50% dopuszczalnego przekroczenia wynosi 82,5 m2,
  • Dla 5 osób powierzchnia normatywna wynosi 65 m2 / normatywna zwiększona o 30% dopuszczalnego przekroczenia wynosi 84,5 m2 / Powierzchnia normatywna zwiększona o 50% dopuszczalnego przekroczenia wynosi 97,5 m2,
  • Dla 6 osób powierzchnia normatywna wynosi 70 m2 / normatywna zwiększona o 30% dopuszczalnego przekroczenia wynosi 91 m2 / Powierzchnia normatywna zwiększona o 50% dopuszczalnego przekroczenia wynosi 105 m2.

Świadczenia funkcjonują na podstawie ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Są one zwolnione z opodatkowania. Do wniosku o dodatek mieszkaniowy należy dołączyć:

  • deklarację o dochodach (wg wzoru dostępnego w siedzibie ośrodka),
  • dokumenty potwierdzające wysokość ponoszonych wydatków związanych z zajmowaniem mieszkania lub domu.

Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest w drodze decyzji administracyjnej i wypłacany zarządcy budynku lub osobie uprawnionej  do pobierania należności za zajmowany lokal mieszkalny. Wyjątek stanowi ryczałt za brak instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody lub gazu przewodowego, który jest wypłacany bezpośrednio do rąk osoby wnioskującej.