W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku, 62-035 Kórnik, z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: ops@ops.kornik.pl , lub w formie tradycyjnej na adres siedziby administratora wskazany powyżej,
 2. Administrator – wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email inspektorkornik@op.pl Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Dane osobowe interesantów zbierane i przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kórniku ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawach:
 • z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.  Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.),
 • z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2018 poz. 2220 ze zm.),
 • z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2134, ze zm.),
 • z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 670 ze zm.),
 • z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, ze zm.).

a także w  związku z wykonaniem umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust 1 lit b rozporządzenia ogólnego.(RODO).

 1. Pani/Pana dane osobowe (w tym dane osób nad którymi Pani/Pani sprawuje prawną opiekę) mogą być udostępniane uprawnionym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:
 • służbom; organom administracji publicznej; sądom i prokuraturze; komornikom sądowym,
 • państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych,
 • podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora danych,
 • jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą.

5.Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania  (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • żądania usunięcia oraz przekazania danych osobowych w trybie art. 17 ust 1 ogólnego rozporządzenie w przypadku przetwarzania danych osobowych niezwiązanych z wykonywaniem obowiązków publicznych,
 • Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim  Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
 1. Pani/Pana dane (w tym dane osób nad którymi Pani/Pani sprawuje prawną opiekę) w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych w ramach obowiązującego prawa mogą pochodzić od uprawnionych organów, w szczególności: służb; organów administracji publicznej; sądów i prokuratury; komorników sądowych; państwowych i samorządowym jednostek organizacyjnych oraz innych uprawnionych podmiotów; Pani/Pana tj. osoby której dane dotyczą lub osób sprawujących prawną opiekę,
 2. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w związku z wykonywaniem zadań publicznych jest: wymogiem ustawowym. Dane osobowe w tym celu będą pozyskiwane zarówno od osoby której dane dotyczą jak i od innych organów administracji publicznej z centralnych rejestrów publicznych. W przypadku pozyskiwania danych od osoby której dane dotyczą jest Pan/Pani obowiązana do ich podania a konsekwencje niepodania danych osobowych wynikają z przepisów prawa.
 3. W OPS nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie.