Pomoc społeczna

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb  i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Jest udzielana osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

 • ubóstwa
 • sieroctwa
 • bezdomności
 • bezrobocia
 • niepełnosprawności
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby
 • przemocy w rodzinie
 • potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi
 • potrzeby ochrony macierzyństwa  lub wielodzietności
 • bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych
 • trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z nadaniem statusu uchodźcy  lub w związku z udzieleniem ochrony uzupełniającej
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego 
 • alkoholizmu lub narkomanii
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej 
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej  przysługuje:

 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty kryterium dochodowego tj. kwoty 701 zł
 • osobie w rodzinie, której dochód na osobę nie przekracza kwoty 528 zł kryterium dochodowego na osobę w rodzinie
 • rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Świadczeniami z pomocy społecznej są :

 1. świadczenia pieniężne 
 • zasiłek stały
 • zasiłek okresowy
 • zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy
 • wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania  opieki przyznane przez sąd
 1. świadczenia niepieniężne
 • praca socjalna 
 • bilet kredytowy
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne
 • składki na ubezpieczenie społeczne
 • sprawienie pogrzebu
 • poradnictwo specjalistyczne
 • interwencja kryzysowa 
 • schronienie
 • posiłek
 • niezbędne ubranie
 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodku wsparcia
 • mieszkania chronione
 • pobyt i usługi w domu pomocy społecznej
 • pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w zatrudnieniu, pomoc na zagospodarowanie – w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych.  
Scroll to Top
Przewiń do góry Skip to content