Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Czym jest i komu przysługuje pomoc społeczna?

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb  i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Jest udzielana osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

 • ubóstwa,
 • sieroctwa,
 • bezdomności,
 • bezrobocia,
 • niepełnosprawności,
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby,
 • przemocy w rodzinie,
 • potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi,
 • potrzeby ochrony macierzyństwa  lub wielodzietności,
 • bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych,
 • trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z nadaniem statusu uchodźcy  lub w związku z udzieleniem ochrony uzupełniającej,
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
 • alkoholizmu lub narkomanii,
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej  przysługuje:

 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty kryterium dochodowego tj. kwoty 776 zł,
 • osobie w rodzinie, której dochód na osobę nie przekracza kwoty 600 zł kryterium dochodowego na osobę w rodzinie,
 • rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Rodzaje świadczeń pomocy społecznej

Świadczeniami z pomocy społecznej są :

świadczenia pieniężne: 

 • zasiłek stały,
 • zasiłek okresowy,
 • zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,
 • wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania  opieki przyznane przez sąd,

świadczenia niepieniężne

 • praca socjalna,
 • bilet kredytowy,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • składki na ubezpieczenie społeczne,
 • sprawienie pogrzebu,
 • poradnictwo specjalistyczne,
 • interwencja kryzysowa,
 • schronienie,
 • posiłek,
 • niezbędne ubranie,
 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodku wsparcia,
 • mieszkania treningowe lub wspomagane,
 • pobyt i usługi w domu pomocy społecznej.