Zespół Interdyscyplinarny

Od dnia 15 sierpnia 2023 roku obowiązuje ustawa o przeciwdziałaniu przemocy domowej, która wprowadziła zmiany do obowiązujących zapisów dotyczących przeciwdziałaniu przemocy.

Przemoc domowa to jednorazowe albo powtarzające się umyślnie działanie lub zaniechanie, wykorzystujące przewagę fizyczną, psychiczną lub ekonomiczną , naruszające prawa lub dobra osobiste osoby doznającej przemocy domowej, w szczególności:

 • narażające tę osobę na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia lub mienia,
 • naruszające jej godność, nietykalność cielesną lub wolność, w tym seksualną,
 • powodujące szkody na jej zdrowiu fizycznym lub psychicznym, wywołujące u tej osoby cierpienie lub krzywdę,
 • ograniczające lub pozbawiające tę osobę dostępu do środków finansowych lub możliwości podjęcia pracy lub uzyskania samodzielności finansowej,
 • istotnie naruszające prywatność tej osoby lub wzbudzające u niej poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia, w tym podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Ważne:

Przez osobę doznającą przemocy domowej należy także rozumieć małoletniego będącego świadkiem przemocy domowej, który posiada wiedzę na temat stosowania przemocy domowej lub widział akt przemocy domowej.

W oparciu o znowelizowane zapisy prawne, Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik powołał Zarządzeniem nr 112/2023, Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej, w skład którego wchodzą przedstawiciele pomocy społecznej, Policji, oświaty, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych oraz wymiaru sprawiedliwości.

Funkcję przewodniczącej zespołu pełni Agnieszka Mieloch – dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku.

Funkcję zastępcy zespołu pełni Olga Szaroleta – pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku.

Zespół powołany jest w celu koordynowania i integrowania działań stanowiących wspólną płaszczyznę, tworzoną przez aktywność poszczególnych podmiotów, które współpracują ze sobą na zasadzie partnerstwa, realizują zadania w ramach gminnego programu przeciwdziałania przemocy i ochrony ofiar przemocy, zmierzające do przeciwdziałania temu zjawisku, w szczególności:

 1. diagnozują problem przemocy domowej na poziomie lokalnym,
 2. inicjują działania w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc,
 3. inicjują działania profilaktyczne, edukacyjne i informacyjne mające na celu przeciwdziałanie przemocy domowej i powierzają ich wykonywanie właściwym podmiotom,
 4. opracowują projekt gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej,
 5. rozpowszechniają informacje o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym.

W ramach zespołu powoływane są grupy diagnostyczno-pomocowe, których zadaniem w szczególności jest:

 1. dokonanie, na podstawie procedury “Niebieskiej Karty” oceny sytuacji domowej osób doznających przemocy domowej oraz stosujących przemoc,
 2. realizacja procedury “Niebieskiej Karty” w przypadku potwierdzenia podejrzenia wystąpienia przemocy domowej, zwłaszcza w sytuacji wystąpienia ryzyka zagrożenia życia lub zdrowia,
 3. realizacja działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową.

Kontakt z Zespołem Interdyscyplinarnym jest możliwy pod numerem telefonu +48 61 81 70 054 wew. 25 – Olga Szaroleta, wew. 27 – Agnieszka Mieloch,

oraz za pośrednictwem innych działających na terenie gminy podmiotów uprawnionych i uczestniczących w realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej


Procedura Niebieskiej Karty

Procedura “Niebieskiej Karty” jest to procedura postępowania/interwencji obejmująca działania wielu służb, mająca na celu zatrzymanie przemocy domowej oraz pomoc w wychodzeniu z tej sytuacji. Działania są indywidualne dostoswane do potrzeb danej rodziny.

Uprawnienia do uruchomienia procedury “Niebieskiej Karty” mają przedstawiciele następujących służb:

 • Policji,
 • jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
 • komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
 • oświaty (nauczyciel, pedagog szkolny, psycholog, dyrektor),
 • ochrony zdrowia (lekarz, pielęgniarka, ratownik medyczny).

Uruchomienie procedury może nastąpić w różny sposób i w różnych okolicznościach:

 • podczas interwencji Policji w rodzinie, w której jest przemoc lub występuje podejrzenie o jej występowanie,
 • podczas badania lekarskiego osoby dotkniętej przemocą,
 • na prośbę osoby doznającej przemocy domowej, kiedy sama zgłosi się do odpowiedniej instytucji w związku ze swoją sytuacją,
 • w trakcie kontaktu przedstawiciela służby, upoważnionej do wszczęcia procedur, z osobą która doznała przemocy (np. widzi, że jest pobita lub w trakcie rozmowy osoba opowiada o swojej sytuacji).

Nawet jeśli nie ma wprost dowodów świadczących o występowaniu przemocy, bądź dany pracownik w trakcie wykonywania swoich obowiązków jedynie nabrał podejrzeń, że w danej rodzinie może dochodzić do przemocy – ma możliwość wszczęcia procedury poprzez wypełnienie formularza “Niebieska Karta” (np. wychowawca szkolny obserwujący sygnały zaniedbania dziecka lub ślady na ciele i podejrzewa, że może ono doznawać przemocy w domu).

Przedstawiciel służb jest zobowiązany do uruchomienia procedury “Niebieskiej Karty” nawet w sytuacji, gdy osoba wobec której istnieje podejrzenie, że doznaje przemocy domowej nie wyraża zgody. W takiej sytuacji musi wziąć pod uwagę ten fakt w planowaniu i prowadzeniu dalszych działań i prowadzeniu dalszych działań chroniących bezpieczeństwo tej osoby.

Zakończenie procedury “Niebieska Karta” następuje w przypadku ustania przemocy w rodzinie w sposób trwały oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy. Decyzja o zakończeniu jest podjęta wspólnie przez przedstawicieli zaangażowanych służb.

Należy pamiętać, że zawsze istnieje możliwość ponownego wszczęcia procedury, jeżeli ponownie wystąpi przemoc.


Jeśli:

 • doświadczyłaś przemocy w swoim kraju i zostałaś pozbawiona pomocy psychologicznej, terapeutycznej, potrzebujesz konsultacji psychiatrycznej,
 • doświadczyłaś przemocy podczas ucieczki ze swojego kraju,
 • doświadczyłaś przemocy w Polsce

ZADZWOŃ DO NAS!

Służymy wsparciem i pomocą.

Zajmujemy się wszystkimi rodzajami przemocy – psychiczną, fizyczną, ekonomiczną i seksualną – w rodzinie i poza nią.

МИ ДОПОМОГАЄМО

якщо

 • ви зазнали насильства у своїй країні і були позбавлені психологічної та терапевтичної допомоги, вам потрібна консультація психіатра,
 • ви зазнали насильства, тікаючи зі своєї країни,
 • ви зазнали насильства в Польщі

ТЕЛЕФОНУЙ НАМ!

Ми надаємо підтримку та допомогу.

Ми маємо справу з усіма видами насильства – психічним, фізичним, економічним та сексуальним – всередині та поза сім’єю.